Integritást sértő események bejelentése

Integritást sértő események bejelentése

Az MVM NET Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak megfelelve  – a szervezeti integritást sértő események, jogellenes cselekmények és mulasztások, valamint egyéb visszaélések és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

 • a Társaság Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
 • a Társaság belső szabályozóinak megsértése szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás révén,
 • korrupció,
 • csalás,
 • visszaélés.

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A Társaság biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt se érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • az Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok,
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek),
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok,
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről,
 • a bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi meg.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

 • E-mailben: megfeleles@mvmnet.hu
 • Postai úton vagy személyesen: MVM NET Zrt. Megfelelési Tanácsadó részére/felkeresésével
  1138 Budapest, Tomori utca 32.
  Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf,:115.
 • Az űrlap fejlesztés alatt.

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Megfelelési Tanácsadó részére – Integritást sértő esemény bejelentése”.

Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • a Társaság minden bejelentést megvizsgál,
 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is szükséges, hogy a Társaság előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,
 • a bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően (kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő),
 • a bejelentés bizalmas kezelése biztosított, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával kizárólag a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg,
 • a bejelentések kivizsgálására a Társaság vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor (MVMNET-BSz-119 Az MVM NET Zrt. szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének belső szabályzata).

 

Amennyiben a bejelentést

 • ugyanazon bejelentő ismételten, a korábbival azonos tárggyal, tartalommal tette meg,
 • nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt,
 • azonosíthatatlan bejelentő tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt,
 • a közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban

a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető.


Az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény érdemi vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.

Az Adatkezelő kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az  az „Adatkezelési Tájékoztató - Integritást sértő események bejelentéséhez linken tekinthető meg.

A bejelentő természetes személy, a bejelentésről érdemi információval rendelkező természetes személy és a bejelentéssel érintett természetes személy jogairól és kötelezettségeiről és egyéb hasznos tudnivalókról további részletes információk elérhetőek az alábbi linkeken: